دکتر سید سعیدرضا احمدی زاده

دکتر احمدی زاده دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند می باشد. در حال حاضر ایشان رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی و سرپرست بنیاد نخبگان خراسان جنوبی می باشد. ایشان سوابق متعدد در بخش های علمی، اجرایی و فرهنگی داشته که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

2- رتبه علمی :
دانشیار پایه 24 و عضو هیئت علمی رسمی گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه بیرجند ازسال 1382 تا کنون

3- مسئولیت¬های علمی، اجرایی و فرهنگی:
    رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی از 17/12/95 تاکنون
     سرپرست بنیاد نخبگان خراسان جنوبی از 18/07/96 تاکنون
    رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی از 89 تا 95
    مدیرگروه کارآفرینی و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بیرجند (87 تا 89)
    مدیر گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه بیرجند (20/1/84 تا 20/1/87)
    مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری استان خراسان جنوبی 89-91
    دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت زرشک و عناب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 1390  تا 1393
    مسئول اتاق فکر مرکز مطالعات راهبردی شهرداری بیرجند 88-91
    ناظر طرح مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی طی حکم5377/212/430 مورخ 12/14/86 سازمان مدیریت استان.

    عضو کارگروه آمایش و محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی خراسان جنوبی (1383 تا 1389)
    عضو شورای پژوهشی سازمان محیط زیست خراسان جنوبی (1383 تا 1385)
    مشاور کمیته GIS مخابرات خراسان (1379به بعد)
    مدیر پروژة سیستم مدیریت مکانیزة امداد و نجات هلال احمر خراسان (1378-1380)
    مشاور و عضوکمیته راهبردی GIS/LIS شهرداری مشهد (1378-1380)
    دبیر شورای انفورماتیک استانداری خراسان (1377-1379)
    مدیر پروژة پایگاه اطلاعات استراتژیک و برنامه¬ریزی توسعه استان در استانداری خراسان بزرگ و مشاور 3 مدیرکل دفاتر امور مناطق استانداری (1375-1378)

4- جوایز :
    دو دوره پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجد در زمینه طرح¬های کاربردی (سال 1385)
    یک دوره استاد برتر دانشکده منابع طبیعی (سال 1387)

5- سوابق پژوهشی :
    مجری 7 طرح پژوهشی کاربردی منعقده با خارج دانشگاه، 2 طرح ملی و یک طرح بین المللی کارفرما (UNDP)
    همکار اول در 4 طرح پژوهشی کاربردی
    ناظر 14 طرح پژوهشی
    انتشار بیش از 20 مقاله علمی و پژوهشی و ISI و 30 مقاله در کنفرانس¬های داخل و خارج
    مولف یک جلدکتاب
    استاد راهنما و مشاور بیش از 50  دانشجوی ارشد از دانشگاه¬های بیرجند و سایر دانشگاه¬های کشور.


دکتر سید سعیدرضا احمدی زاده

دکتر احمدی زاده دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند می باشد. در حال حاضر ایشان رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی و سرپرست بنیاد نخبگان خراسان جنوبی می باشد. ایشان سوابق متعدد در بخش های علمی، اجرایی و فرهنگی داشته که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

2- رتبه علمی :

دانشیار پایه 24 و عضو هیئت علمی رسمی گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه بیرجند ازسال 1382 تا کنون

 

3- مسئولیت­های علمی، اجرایی و فرهنگی:

 • رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی از 17/12/95 تاکنون
 • سرپرست بنیاد نخبگان خراسان جنوبی از 18/07/96 تاکنون
 • رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی از 89 تا 95
 • مدیرگروه کارآفرینی و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بیرجند (87 تا 89)
 • مدیر گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه بیرجند (20/1/84 تا 20/1/87)
 • مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری استان خراسان جنوبی 89-91
 • دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت زرشک و عناب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 1390  تا 1393
 • مسئول اتاق فکر مرکز مطالعات راهبردی شهرداری بیرجند 88-91
 • ناظر طرح مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی طی حکم5377/212/430 مورخ 12/14/86 سازمان مدیریت استان.

 

 • عضو کارگروه آمایش و محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه­ریزی خراسان جنوبی (1383 تا 1389)
 • عضو شورای پژوهشی سازمان محیط زیست خراسان جنوبی (1383 تا 1385)
 • مشاور کمیته GIS مخابرات خراسان (1379به بعد)
 • مدیر پروژة سیستم مدیریت مکانیزة امداد و نجات هلال احمر خراسان (1378-1380)
 • مشاور و عضوکمیته راهبردی GIS/LIS شهرداری مشهد (1378-1380)
 • دبیر شورای انفورماتیک استانداری خراسان (1377-1379)
 • مدیر پروژة پایگاه اطلاعات استراتژیک و برنامه­ریزی توسعه استان در استانداری خراسان بزرگ و مشاور 3 مدیرکل دفاتر امور مناطق استانداری (1375-1378)

4- جوایز :

 • دو دوره پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجد در زمینه طرح­های کاربردی (سال 1385)
 • Ø یک دوره استاد برتر دانشکده منابع طبیعی (سال 1387)

5- سوابق پژوهشی :

 • مجری 7 طرح پژوهشی کاربردی منعقده با خارج دانشگاه، 2 طرح ملی و یک طرح بین المللی کارفرما (UNDP)
 • همکار اول در 4 طرح پژوهشی کاربردی
 • ناظر 14 طرح پژوهشی
 • انتشار بیش از 20 مقاله علمی و پژوهشی و ISI و 30 مقاله در کنفرانس­های داخل و خارج
 • مولف یک جلدکتاب
 • استاد راهنما و مشاور بیش از 50  دانشجوی ارشد از دانشگاه­های بیرجند و سایر دانشگاه­های کشور.

 

دکتر سید سعیدرضا احمدی زاده

دکتر احمدی زاده دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند می باشد. در حال حاضر ایشان رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی و سرپرست بنیاد نخبگان خراسان جنوبی می باشد. ایشان سوابق متعدد در بخش های علمی، اجرایی و فرهنگی داشته که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود: