اطلاعية انتخاب برگزيدگان ادبي‌كشور

بنياد ملّي نخبگان بر اساس آيين‌نامة «شناسايي و پشتيباني از برگزيدگان ادبي‌كشور»، فرايند شناسايي آحاد اجتماعات ادبي را در دو ردة «مستعد برتر ادبي» و «سرآمد ادبي» در سال 1399 آغاز كرده و تسهيلات ويژه‌اي را به برگزيدگان ادبي كشور اعطا مي‌كند.

باسمه تعالي شأنه

 

اطلاعية انتخاب برگزيدگان ادبي‌كشور

 

بنياد ملّي نخبگان بر اساس آيين‌نامة «شناسايي و پشتيباني از برگزيدگان ادبي‌كشور»، فرايند شناسايي آحاد اجتماعات ادبي را در دو ردة «مستعد برتر ادبي» و «سرآمد ادبي» در سال 1399 آغاز كرده و تسهيلات ويژه‌اي را به برگزيدگان ادبي كشور اعطا مي‌كند. مهم‌ترين نكات اين تسهيلات به شرح زير است:

 

 1. متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به سامانة جامع اطلاعاتي بنياد ملّي نخبگان به نشاني http://Sina.bmn.ir ، ضمن نام‌نويسي در بخش «نام‌نويسي متقاضي» و انتخاب گزينة «ادبي» در بخش «حوزة فعاليت»، اطلاعات خود را ارسال‌كنند.

   

 2. شروط لازم براي بهره‌مندي از اين تسهيلات به شرح زير است:

  2ـ1. مستعدان برتر ادبي بايد واجد ويژگي‌هاي زير باشند:

  الف. آثار زباني و ادبي آنان داراي نشانه‌هايي خلاقانه، نوآورانه، واجد ارزش‌هاي ادبي و متفاوت باكار عموم باشند.

  ب. احوال و آثار آنان معرف تخلّق به ادب اسلامي، التزام عملي به نظام اسلامي و آيين ملّي باشد.

  ج. در محدودة سني 15 تا 40 سالگي باشند.

   

  2ـ2. سرآمدان ادبي بايد واجد ويژگي‌هاي زير باشند:

  الف. صاحب سبك و شيوه‌اي نوآورانه درآفرينش‌آثارادبي بوده، سال‌هاي متمادي از عمر خود را در آن شاخة ادبي به صورت فعال و پيشرو سپري‌كرده باشند.

  ب. احوال و آثار آنان معرف تخلّق به ادب اسلامي، التزام عملي به نظام اسلامي و آيين‌ ملّي باشد.

  ج. در محدودة سني بالاتر از 40 سال باشند.

   

 3. شرط كافي براي بهره‌مندي از اين تسهيلات به شرح زير است:

برگزيدگان بايد اولاً حدنصاب لازم، دست‌كم 150 امتياز (در ردة مستعدان برتر ادبي) و 300 امتياز (در ردة سرآمدان ادبي) را از فعاليت‌هاي نخبگاني ادبي به دست آورند و ثانياً حائز بيشترين امتياز در بين ساير متقاضيان در دورة بررسي باشند.

 

 

يادآوري 1: صرفاً فعاليت‌هاي مرتبط با حوزة ادبيات (شامل: «شعر»، «داستان» و «تخصص‌هاي زباني و ادبي (از جمله: نويسندگي، ويرايش، آموزش زبان فارسي، ترجمه، زبان‌شناسي و پژوهش زباني‌وادبي)») مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

 

يادآوري 2: هر يك از فعاليت‌هاي نخبگاني داراي امتيازي براي شناسايي افراد مستعد و سرآمد است و داشتن شرايط يك بند الزاماً به معناي برگزيدگي نيست.

 

يادآوري 3: متقاضيان به شكل فردي يا با معرفي از سوي نهادهاي معتبر ادبي (دانشگاه‌ها، انجمن هاي علمي، نهادهاي تخصصي ادبي و ...) مي‌توانند در فرايند ارزيابي شركت كنند.

 

يادآوري 4: چنانچه در هر مرحله از بررسي مشخص شود متقاضي اطلاعاتي خلاف واقع را ارسال كرده است، متقاضي نه‌ فقط از اين تسهيلات بلكه از تمامي تسهيلات بنياد محروم مي‌شود و عدم صداقت وي به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقي موضوع پيگيري مي‌شود.

 

يادآوري 5: آخرين زمان دريافت مدارك و مستندات متقاضيان 1399/4/31است.

 

يادآوري 6: متقاضيان براي كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به وبگاه بنياد ملّي نخبگان به نشاني http://bmn.ir (بخش «تسهيلات و حمايت‌ها») مراجعه كنند يا با شماره تماس 63478363 ـ021 تماس حاصل فرمايند.

تاریخ انتشار : 1399/01/26
کد : 10072
تعداد بازدید: 295